Tìm hiểu trình tự, thủ tục tách thửa đất

Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên và Môi trường

Hỏi : Ông Tạ Văn Kiên đã 64 tuổi, có 04 con, trong đó có 03 con trai (02 người đã lập gia đình riêng) nhưng đều đang chung sống với ông trên thửa đất hơn 200m2 thuộc quyền sử dụng của ông. Thấy mình tuổi đã cao, hơn nữa muốn các con tự lập làm ăn nên ông Kiên muốn tách thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình thành 03 thửa riêng biệt. Do không nắm rõ các thủ tục pháp lý, ông Kiên đã đến UBND xã nhờ cán bộ địa chính hướng dẫn mình cách giải quyết. Cán bộ địa chính sẽ giải quyết trường hợp của ông Kiên như thế nào?

Trả lời : Theo điểm a khoản 2 điều 67 Nghị định số 84/2007NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận , thu hồi đất, thực hiện , trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai tại điều 19 Nghị định 84/2007NĐ-CP ngày 25/5/2007 về việc Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất.

– Trình tự, thủ tục tách thửa cụ thể quy định như sau:

Các giấy tờ cần có trong Hồ sơ tách thửa:

a) Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất;

b) Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai; 2. Việc tách thửa,của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa (01) bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường;

b) Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

Đối với trường hợp tách thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp;

d) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới;

đ) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường trực thuộc;

e) Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký, bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai 2003 đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *