lưu ý khi công chứng hợp đồng đất

Một số lưu ý cần thiết khi công chứng hợp đồng đất

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo Nghị định 23/2015. Theo đó, người có thẩm quyền khi thực hiện Luật