điều kiện mua nhà thu nhập thấp

Điều kiện xét mua nhà thu nhập thấp như thế nào?

Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Danh sách hồ sơ đăng ký trong thời gian công khai, và danh sách các đối tượng dự