Nhà nước thu hồi đất nhưng không cấp đất khác phải làm sao?

Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy

Tôi tên là Nguyễn Đặng Thúy Huyền, tôi có một vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn giúp. Nhà tôi khai hoang đất, sử dụng đã lâu, nay nhà nước thu hồi đã được hai năm rồi mà nhà nước không cấp đất khác. Vậy cho tôi hỏi nhà tôi có thể được cấp đất không? Nếu có mà nhà nước không cấp mình sẽ phải làm gì? Đưa tới đâu để giải quyết? Mong nhận được sử phản hồi sớm của luật sư

Tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều!

Trả lời:

Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất căn cứ vào quy định tại Điều 74, Điều 75 Luật Đất đai 2013 như sau:

Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Điều 13 Nghị định 47/2014 quy định về bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

“ 1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ – CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ – CP thì được bồi thường về đất.

2. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước”. Trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật đất đai 2013 nhưng đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vẫn được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi. Nếu không đồng ý với quyết định bồi thường thì gia đình có thể khiếu nại với thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *